By Thai
Night View at Hakodate
Scenery
Joe
Joe
Hokkaido University
Go Map

South,

ทิวทัศน์ยามค่ำคืนที่ฮาโกดาเตะ

ฮาโกดาเตะเป็นเมืองที่เป็นท่าเรือตั้งอยู่บริเวณตอนใต้ของเกาะฮอกไกโด ปัจจุบันเมืองนี้ถือเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่อันดับ 3 ของฮอกไกโด รองจากซัปโปโร และอาซาฮีกาว่า จุดชมวิวที่สำคัญของเมืองนี้คือยอดเขาฮาโกดาเตะ ที่สามารถชมได้ทั้งกลางวันและกลางคืน โดยทิวทัศน์ยามค่ำคืนของที่นี่ถือเป็นทิวทัศน์ยามค่ำคืนที่สวยงามอันดับ 3 ของโลก รองจากเกาะฮ่องกง และเมืองเนเปิลแห่งอิตาลี นอกจากนั้นยังมีป้อมรูปดาวโกเรียวคะคุ ที่สวยงาม เหมาะแก่การถ่ายภาพ รวมถึง การจับจ่ายสินค้าที่โกดังอิฐแดงและตลาดปลา เมืองนี้ขึ้นชื่อเรื่องอาหารทะเล และฮาโกดาเตะชิโอะราเมง หรือ ราเมนซุปเกลือ

Night View at Hakodate

Hakodate is a city and port located in Southern Part of Hokkaido. This city is now the third biggest in Hokkaido after Sapporo and Asahikawa. The most important view point of Hakodate is on Mount Hakodate that you can enjoy with beautiful views both of day and night. The night view from Mount Hakodate as one of the best in the country, and one of the top three in the world along with Hong Kong and Naples of Italy. There are Fort Goryokaku where you can take nice pictures or shopping at Red Brick Warehouses and fish market. This city is well known for seafood and Hakodate shio ramen (salt soup ramen) is also famous specialty of the city.

menu